Dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Predmet dotácie
Dotácia sa poskytuje na úhradu časti oprávnených nákladov na odstránenie 12 druhov systémových porúch bytových domov.

Žiadateľ o dotáciu
Žiadateľom o dotáciu môže byť

a. bytové družstvo,
b. správca bytového fondu, ktorý spravuje byty vo vlastníctve fyzických osôb alebo obce, mesta alebo mestskej časti alebo štátu,
c. obec, mesto alebo mestská časť,
d. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Podmienky poskytnutia dotácie
Žiadateľ získa dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov, ak jej nevyhnutnosť preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovanou osobou vedenou v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov a stavba sa realizuje za účasti autorizovanej osoby, ktorá vykonáva stavebný dozor.
Ak sa odstránenie systémovej poruchy realizuje zateplením bytového domu, dotáciu je možné poskytnúť len ak

a. sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému,
b. tepelnoizolačný systém uskutočňuje zhotoviteľ s licenciou na daný systém a
c. súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod., opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby.

Výška dotácie
Ministerstvo poskytne dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov stavby na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, pričom určí maximálny limit na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupu. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie stanoví ako súčet dotácií vypočítaných pre jednotlivé systémové poruchy.
Oprávnené náklady stavby zahŕňajú náklady na stavebné práce a dodávky vrátane dane z pridanej hodnoty. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce ani ďalšie súvisiace náklady.

Spoločné časti programu

Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie
Ministerstvo neposkytne dotáciu žiadateľovi, ktorý:

a. nespĺňa podmienky programu,
b. neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov,
c. nesplnil voči štátu predchádzajúce záväzky vyplývajúce z Programu rozvoja bývania a iných programov štátnej pomoci,
d. nemá splnené odvodové povinnosti upravené osobitnými predpismi a
e. začal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie.

Účasť žiadateľa v tomto programe nevylučuje účasť v iných podporných programoch, ktoré sú financované z verejných zdrojov alebo zdrojov Európskej únie. V prípade, že žiadateľ zdrojmi z iných podporných programov bude financovať predmet dotácie podľa tohto programu, bude povinný v žiadosti uviesť rozsah a účel spolufinancovania.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Spôsob kontroly dodržania podmienok
Kontrolu postupu prác na stavbe vykonáva Ministerstvo a poverený zamestnanec príslušného krajského stavebného úradu. Ministerstvo poukazuje dotáciu, len ak:

a. sa zrealizovali a uhradili práce a dodávky v stanovenom rozsahu z vlastných zdrojov žiadateľa, resp. z poskytnutého úveru,
b. poverený zamestnanec krajského stavebného úradu potvrdí a fotograficky zdokumentuje, že fakturované práce a dodávky financované z dotácie sa skutočne vykonali v požadovanej kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou.

Ministerstvo, krajské stavebné úrady a iné kontrolné orgány vykonávajú kontrolu plnenia zmluvných podmienok aj po ukončení obstarávania nájomného bytu.

Postup pri poskytnutí dotácie
Ministerstvo na základe špecifických kritérií zohľadňujúcich potreby krajov určí každoročne predbežnú výšku dotácie pre každý kraj s podmienkami na poskytnutie dotácie a kritériami pre výber žiadostí a oznámi ho príslušnému krajskému stavebnému úradu. Na obstaranie nájomných bytov pre rómske komunity a technickej vybavenosti môže určiť osobitnú predbežnú výšku dotácie.
Definitívna výška dotácie pre príslušné kraje vyplynie zo zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených ministerstvom.

Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosť preberá v termíne od 1. januára do 15. februára bežného roka od žiadateľa príslušný krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad overí úplnosť náležitostí žiadostí a dodržanie stanovených podmienok na poskytnutie dotácie. Žiadosti, ktoré spĺňajú ustanovenia predchádzajúcej vety, krajský stavebný úrad posúdi podľa stanovených kritérií a podľa dosiahnutých bodov stanoví poradie žiadostí.

Krajský stavebný úrad zašle ministerstvu do 28. februára bežného roka žiadosti do výšky 1,3-násobku predbežnej výšky dotácie. Pokiaľ nenaplní výšku 1,3-násobku predbežnej výšky dotácie, určeného pre príslušný kraj, môže predložené žiadosti zasielať aj po tomto termíne najdlhšie však do 15. marca bežného roka. Žiadosti, ktoré sú neúplné alebo nespĺňajú podmienky poskytnutia dotácie, vráti krajský stavebný úrad žiadateľom, pričom uvedie, či je žiadosť vrátená z dôvodu neúplnosti alebo nesplnenia podmienok.
Súčasne krajský stavebný úrad v uvedenom termíne vráti aj žiadosti nad 1,6-násobku predbežnej výšky dotácie. Žiadosti v intervale od 1,3 až do 1,6-násobku predbežnej výšky dotácie si ponechá krajský stavebný úrad v zásobníku žiadostí a k ich vráteniu pristúpi až na základe pokynu ministerstva.
Kópie listov o vrátení žiadostí zašle krajský stavebný úrad ministerstvu. Žiadateľ, ktorého žiadosť nebola postúpená na ministerstvo, môže požiadať ministerstvo o preskúmanie správnosti postupu krajského stavebného úradu. Ministerstvo má právo preskúmať spôsob výberu žiadateľov, uskutočnený príslušným krajským stavebným úradom a v prípade odôvodnených pochybností nariadiť nový výber žiadateľov.

Kritériá pre výber žiadostí
Krajský stavebný úrad posudzuje predložené žiadosti podľa kritérií stanovených ministerstvom, ktoré zohľadňujú najmä rozvoj bývania v súvislosti s prípravou významnej investície, zvyšovanie miery zamestnanosti, úsporné riešenia projektov a spolufinancovanie z prostriedkov EÚ. Pri poskytnutí dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov kritériá zohľadňujú vykonávanie prác na obnove, modernizácii a rekonštrukcii bytového domu a tvorbu fondu opráv, údržby a prevádzky.

Spôsob vyhlasovania programu:
Na zabezpečenie programu vydá ministerstvo osobitný predpis, v ktorom je stanovený procesný postup poskytovania dotácií, spôsob vybavovania žiadostí a rozhodovania o žiadosti. Tento predpis zverejní vo Vestníku MVRR SR a na internetovej stránke ministerstva.

Transparentnosť a monitorovanie
1. Ministerstvo na svojej internetovej stránke vedie zoznam príjemcov dotácie s uvedením jej výšky.
2. Ministerstvo alebo ním poverená osoba sú oprávnené vykonať kontrolu
a. použitia finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie,
b. oprávnenosti vynaložených nákladov,
c. dodržania podmienok poskytnutia dotácie.
3. Príjemca dotácie je povinný poskytnúť požadované údaje alebo umožniť vykonanie kontroly pre účely uvedené v bode 2.

Záverečné ustanovenie
1. Tento program rozvoja bývania v plnom rozsahu nahrádza program rozvoja bývania, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 1208 z 15. decembra 2004.
2. Tento program nadobúda účinnosť 1. januára 2007

Naše referencie: